ونوس

یکی از گیاهان آپارتمانی حشره خوار در مجوعه باغ گل رضوان میباشد و نحوه نگهداری آ ن برای فضای داخلی در جای روشن و به دور از آفتاب نگهداری شود بین فواصل آبیاری خاک باید رطوبت داشته باشد .  

توضیحات درباره محصول

یکی از گیاهان آپارتمانی حشره خوار در مجوعه باغ گل رضوان میباشد و نحوه نگهداری آ ن برای فضای داخلی در جای روشن و به دور از آفتاب نگهداری شود بین فواصل آبیاری خاک باید رطوبت داشته باشد .