پروژه ساختمان سهروردی

یکی دیگر از پروژهای انجام شده در فضای باز پروژه ساختمان سهروردی می باشد . با استفاده از گیاهان فضای باز و استفاده از ….