پروژه بیمارستان آتیه

یکی دیگر از پروژهای گل و گیاه پروژه بیمارستان آتیه می باشد . با بهره گیری از گیاهان آپارتمانی و تنوع رنگهای دلنشین این مجموعه درمانی از طبیعیت زیبا و دلنشین بی بهره نمانده است .